God webdesign gir stor gevinst

God webdesign gir stor gevinst

Adobe-undersøkelse avdekker stort behov hos norske kunder. – Undersøkelsen avdekker at det er et stort potensial i Norge for å realisere større gevinst fra tilstedeværelsen på nettet, sier Kenny Bogø, ansvarlig for markedsføringen av Adobes webteknologi i Norden.

Undersøkelsen bygger på telefonintervjuer med beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med fra 400 ansatte og oppover. Det er 100 respondenter i hvert av de nordiske landene Norge, Danmark, Finland og Sverige.

– En av faktorene som burde motivere bedrifter til å pusse opp nettstedet, er forventningene til brukerne, sier Bogø.

Det første spørsmålet i undersøkelsen var:
Opplever du at kundenes krav til brukeropplevelse på hjemmesiden har økt?

I Norge svarte 47 prosent «ja, absolutt», mens 34 prosent svarte «ja, til en viss grad». Her framstår norske nettbrukere som langt mer kravstore enn gjennomsnittet i Norden, der de tilsvarende prosentandelene er 25 og 31.

– I Norge tror altså 81 prosent at kundenes krav til hjemmesiden vil øke. I Finland er andelen 61 prosent, i Sverige 43 prosent, i Danmark 37 prosent.

Spørsmål 2 lød:
Tror du at deres kunderelasjoner og kontakter via hjemmesiden kommer til å øke de nærmeste to årene?

I Norge svarte 36 prosent «ja, stor økning», mens 21 prosent svarte «ja, noe økning», 31 prosent «nei, samme som i dag» og 2 prosent «nei, mindre enn i dag». De tilsvarende tallene for gjennomsnittet i Norden er henholdsvis 23 prosent (ja, mye), 32 prosent (ja, noe), 23 prosent (nei, samme) og 2 prosent (nei, mindre). Andelen av både «ja» og «nei» er større i Norge enn i Norden, den primære årsaken ser ut til å være at langt færre svarer «vet ikke» (7 prosent mot 20 prosent).

– Et klart flertall i Norge svarer «ja», sier Bogø. – Dermed skulle to faktorer motivere til å gjøre noe med organisasjonenes hjemmesider: Brukerne forventer en bedring, og man er selv overbevist om at hjemmesiden vil få større betydning.

I et tredje spørsmål sier 79 prosent av de norske respondentene at «Vi har tilstrekkelig kunnskap om nye kommunikasjonsmidler via web til å forstå hvordan vi kan styrke vår virksomhet». På den andre siden er 47 prosent enige i at «Vi burde ligge lengre fremme på web». Bare 15 prosent er enige i at «Jeg er bekymret for at vi skal gå glipp av muligheter som skapes gjennom ny teknologi for kommunikasjon på web». 70 prosent er enige i at «Web er en stadig viktigere kanal for vår kundekommunikasjon», mens 39 prosent er enige i at «Det er viktig at vår hjemmeside og webstrategi er tilpasset for ulike plattformer, for eksempel pc-er, mobiltelefoner og spillkonsoller.»

– Det ligger her en innrømmelse om at man ikke gjør nok, samtidig som de fleste erklærer at de mangler verken vilje eller evne. I Adobe tolker vi dette som et salgspotensial, fordi vi kan argumentere med at våre verktøy er på høyde med deres kompetanse, og kan bidra til at de får realisert potensialet i sine tekniske ferdigheter.

Spørsmålene rundt hva man mener er en god hjemmeside vakt ukontroversielle svar. 85 til 100 prosent er enige i at hjemmesider bør tilby interaktivitet, kort nedlastningstid, tiltalende design, enkel navigasjon, og at de skal være oppdaterte.

Adobe fikk også Wecall til å stille spørsmål rundt hvordan bedriftene forholder seg til lavkonjunkturen. Her skiller norske respondenter seg ut på to viktige felt: 49 prosent (mot 39 prosent for hele Norden) mener det «i en lavkonjunktur er enda viktigere for vår konkurransekraft å ligge i forkant med tekniske løsninger i møtet med våre kunder». 74 prosent (mot 42 prosent for hele Norden) sier at «ved lavkonjunkturer satser vi på å gå gjennom våre rutiner og investere i nye program etter behov».

– Vi tolker dette dit hen at man i Norge vil være svært tilbøyelige til å satse på å piffe opp nettsteder med mulighetene som mer moderne teknologi byr på. Samtidig konstaterer vi at nesten alle hjemmesider i praksis utnytter tradisjonell webteknologi og ikke har utviklet seg særlig i forhold til det som var gjengs på 1990-tallet.

Bogø markerer samtidig en viss avstand til forsøkene som også ble gjort på 1990-tallet på å erstatte i og for seg oversiktlige og greie nettsteder og nettbutikker med overlesset «virtuell virkelighet».

– Det vi forteller bedrifter, er at de må gjøre nettstedet til et lettilgjengelig og tiltrekkende sted for samspill med kundene. Nettstedet må være lett å bruke, det bør kunne gjøres gjenstand for personlig tilpasning, og det må framfor alt reagere raskt på alle forespørsler. Det må vises større gehør for hvordan kunder liker å finne fram.

Bogø peker på det negative ved kataloger som er gjort tilgjengelige med utgangspunkt i hvordan butikken vil presentere seg, i stedet for å prøve å sette seg inn i kundens situasjon, se butikken fra kundens side og legge opp tjenestene etter det. Som eksempel på noen som har brukt Adobe AIR til å fornye et nettsted, viser han til nettbutikken Allurent.

– Man får en opplevelse nærmere det man får i en fysisk butikk, og man frir seg fra begrensningene som ligger i et «content management» system.

Avanserte grensesnitt for klesbutikker gjør det for eksempel mulig å sortere varer per farge, helt enkelt ved å trekke en valgt farge fra en palett over et område med varer.

Ref: Digi.no og Eirik Rossen

Hopp rett ned til innholdet